top of page
  • Yazarın fotoğrafıFatma Süreyya ÖLMEZTOPRAK

KASKO SİGORTASI NEDİR


Sigortalının kendi aracında oluşabilecek hasarlara karşı koruma sağlar. Sigorta ettirenin yanı sıra, sigorta ettirenin rızası ile aracı kullanan kişilerin yol açtığı zararlara ilişkin (kasıtlı verilen zaralar hariç) olarak da koruma sağlar. Kasko sigortalarında sigorta ettirenin veya onun rızasıyla aracı kullanan kişinin kusuru ödenecek tazminat miktarını etkilemez. Kusur indirim sebebi olarak kabul edilmez.

KASKO SİGORTASI ŞU TEMİNATLARI VERİR:

-Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,

- Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

- Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,

-Aracın yanması,

- Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

Yukarıda sayılan teminatların tamamının sunulmaması halinde poliçe DAR KAPSAMLI kabul edilir ve bu durumun poliçeye yazılması gerekir.


Kasko Genel Şartlarına göre, poliçe Türkiye sınırları içinde geçerlidir.


Kasko Genel Şartları A 4 maddesinde verilebilecek ek teminatlar sıralanmış olup EK SÖZLEŞMEYLE TEMİNAT KAPSAMINA ALINABİLECEKTİR. Bu teminatlar şunlardır:

4.1.Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,

4.2.Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

4.3. A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

4.4.Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,

4.5.Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

4.6. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,

4.7.Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,

4.8.Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,

4.9.Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,

4.10.Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,

4.11.Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,

4.12.Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,

4.13.Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,

4.14.Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,

4.15.Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

Tüm bu teminatların verilmesi halinde poliçe tam kasko poliçesi olarak adlandırılacaktır.


KASKO GENEL ŞARTLARI A 5 MADDESİNDE İSE TEMİNAT KAPSAMINDA OLMAYAN HUSUSLAR BELİRTİLMİŞTİR. BUNA GÖRE:

5.1.Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,

5.2.Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır),

5.3.Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,

5.4.Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

5.5.Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar, 5.6.Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,

5.7.Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,

5.8.Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar, 5.9. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

5.10.Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb) hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bentlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.


Muafiyet nedir?

Sigortacı poliçeye meydana gelecek zararın belli bir yüzdesinden sorumlu olmadığına ilişkin madde ekleyebilir. Bu durumda belirtilen oran kadarlık hasardan sigortacı sorumlu olmayacaktır.


KASKO GENEL ŞARTLARI’NDA RİZİKONUN MEYDANA GELMESİ HALİNDE YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR AÇIKLANMIŞTIR. BUNLAR:

1.1.Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak,

1.2.Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak,

1.3.Aracın çalınması halinde, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak,

1.4.Zorunlu haller dışında, rizikonun gerçekleştiği yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak, 1.5.Sigortacının isteği üzerine rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı, sigortalı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,

1.6.Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,

1.7.Üçüncü kişilerin haksız veya kusurlu fiili sonucu meydana gelen kazalar varsa tanıkların kimlikleri ile adreslerini en yakın yetkili makama bildirmek ve mümkün olan hallerde bir görgü tutanağı sağlamaktır.


Kasko poliçelerinde yazan ifadelerin sigorta ettirenler tarafından anlaşılması ve poliçenin kapsamının detaylı hazırlanması meydana gelecek bir kazanın maddi sonuçları açısından büyük önem taşımaktadır. Sigorta şirketi tarafından hazırlanan maktu metinlerin genellikle yeterince koruma sağlamadığı, düşük sorumluluk ve yüksek muafiyet oranları taşıdığı görülmektedir. Sigorta şirketi tarafından sunulan poliçeyi hemen imzalamak yerine içeriğinde arzu ettiğiniz değişikliklerin yapılmasını talep edebilir, talep ettiğiniz ek teminatları sözleşmeye ekletebilirsiniz. Ayrıca sözleşmede yazan tutarları yükseltmeniz lehinize olacaktır.


İkame araçlar genellikle aracınızla aynı sınıftan verilmemektedir (özellikle lüks araçlar bakımından) bu durumda eğer verilen aracı kullanmayacaksanız ikame araç klozunu tamamen çıkarabilirsiniz veya kendi aracınızla aynı segmentten bir araç verilmesini talep edebilirsiniz.(Bu durumda ödemeniz gereken poliçe tutarı yükselecektir)


Meydana gelebilecek ölümlü kazalar sonrası manevi tazminat tutarını poliçede yazan maktu tutarla sınırlı bırakmamalı mutlaka yükseltmelisiniz. Zira mahkemece hükmedilen manevi tazminat tutarları genellikle çok yüksek olmaktadır.


Aracın hasar görmesi halinde oluşacak değer kaybına ilişkin olarak kasko poliçenize kloz ekletebilirsiniz.


Olası bir kaza sonrası açılacak davalar için yapmak zorunda kalacağınız masraflar için hukuki koruma klozu ekletebilirsiniz.


Tüm bunların yanı sıra sigorta şirketleri tarafından ödeme yapılmaması halinde sigorta alanında uzman bir avukattan yardım alarak yasal yollara başvurabilirsiniz.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Yorumlar


bottom of page