top of page
  • Yazarın fotoğrafıFatma Süreyya ÖLMEZTOPRAK

BOŞANMA DAVALARINDA UYGULANAN TEMEL USUL KURALLARI

Boşanma davalarına 4787 sayılı Aile Mahkemeleri’nin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ve de bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulanır. Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun 184. Maddesinde boşanma davalarında uyulacak usul kuralları belirtilmiştir.


Boşanma davaları yazılı yargılama usulüne tabidir. Buna göre dilekçeler aşaması 4 dilekçeden (dava dilekçesi-cevap dilekçesi -cevaba cevap dilekçesi- ikinci cevap dilekçesi)


Hâkim boşanma davasının dayandığı olguların varlığına vicdani kanaat getirmelidir. (TMK 184/1)


Hâkim taraflara yemin teklif edemez. (TMK 184/2)

Hâkim yalnızca tarafların boşanmasına ilişkin davada yemin teklif edemez, boşanmanın eki niteliğinde olmayan ziynet, eşya, mal rejimi vs. davalarında yemin teklif edilebilir.


Tarafların ikrarları hâkimi bağlamaz. (TMK184/3)

Taraflardan biri davada geçen bir olayı ikrar etse dahi karşı taraf bu hususu ispatlamak zorundadır. Tarafların ikrarı yeterli kabul edilmez.


Hâkim kanıtları serbestçe takdir eder. (TMK 184/4, HMK 198)


Boşanmanın ferilerine ilişkin anlaşmaların hâkim tarafından onaylanması gerekir. (TMK 184/5)

Boşanmanın ferileri; maddi-manevi tazminat, yoksulluk-iştirak nafakası, velayet, kişisel ilişki tesisidir. Hâkim boşanma kararıyla birlikte boşanmanın ferilerine ilişkin de bir karar verecektir. Taraflarca bir anlaşmalı boşanma protokolü sunulması halinde bu anlaşmayı da inceleyip onaylaması gerekmektedir.


Hâkim duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir. (TMK 184/6)

Kural olarak duruşmalar alenidir ancak taraflardan birinin istemi üzerine hâkim gizlilik kararı verebilir.Commentaires


bottom of page