top of page
  • Yazarın fotoğrafıFatma Süreyya ÖLMEZTOPRAK

Trafik sigortacısı kazanç kaybı gibi dolaylı zararlardan sorumlu değildir


T.C.

YARGITAY


17. Hukuk Dairesi


Esas No: 2016/15105


Karar No: 2019/6917


Karar Tarihi: 28.05.2019


ÖZET: Davalı ..., diğer davalılar ……'e ait araçların trafik sigortacısı olup ZMSS poliçesi gereği gerçek zarar miktarı ile sınırlı sorumludur. Davacı vekili, araç hasar bedeli, araç değer kaybı ve aracın 18 gün çalışamamasından dolayı doğan kazanç kaybını davalılardan tahsilini istemiştir. Mahkemece, … TL kazanç kaybı zararı kabul edilerek hükme esas alınmışsa da ispatı halinde dolaylı zarar mahiyetinde olduğu ve davalı trafik sigortacısının sadece doğrudan zararlardan sorumlu olduğu, bu zararın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartları uyarınca teminat kapsamında bulunmadığının hüküm tesisinde dikkate alınarak davalı ... yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı olduğu biçimde davalı ... için de kabulüne hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Dava: Taraflar arasındaki trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı ... AŞ vekili ve davalı ... tarafından yasal süresi içerisinden temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği düşünüldü; Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı sürücüler Yavuz ve Ekim'in kusuru ile meydana gelen kazada davacının aracının hasar gördüğünü belirterek, 10.007,51 TL hasar bedeli, 6.000,00 TL değer kaybı, 3.960,00 TL kazanç kaybının davalılardan tahsilini talep etmiştir. Davalılar davanın reddini savunmuşlardır. Mahkemece 10.007,51 TL hasar bedeli, 1.000,00 TL değer kaybı, 3.060,00 TL kazanç kaybının Ekim dışındaki davalılardan tahsiline, Ekim hakkındaki davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... ve davalı ... AŞ vekili tarafından temyiz edilmiştir. 1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının, davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 2-Dava trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Davalı ..., diğer davalılar …..'e ait araçların trafik sigortacısı olup ZMSS poliçesi gereği gerçek zarar miktarı ile sınırlı sorumludur. Davacı vekili, araç hasar bedeli, araç değer kaybı ve aracın 18 gün çalışamamasından dolayı doğan kazanç kaybını davalılardan tahsilini istemiştir. Mahkemece, 3.060,00 TL kazanç kaybı zararı kabul edilerek hükme esas alınmışsa da ispatı halinde dolaylı zarar mahiyetinde olduğu ve davalı trafik sigortacısının sadece doğrudan zararlardan sorumlu olduğu, bu zararın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartları uyarınca teminat kapsamında bulunmadığının hüküm tesisinde dikkate alınarak davalı ... yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı olduğu biçimde davalı ... için de kabulüne hükmedilmesi doğru görülmemiştir. SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının, davalı ... AŞ vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... AŞ vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 31,23 TL fazla alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'a geri verilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... AŞ'ye geri verilmesine 28.05.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page