top of page
  • Yazarın fotoğrafıFatma Süreyya ÖLMEZTOPRAK

Müterafik kusur halinde tazminattan %20 indirim yapılması gerekirT.C.YARGITAY 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/4212 Karar No: 2021/7509 Karar Tarihi: 26.10.2021 Taraflar arasındaki trafik kazası sonucu yaralanma nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine Uyuşmazlık Hakem Heyetince yapılan yargılama sonucunda; başvurunun kısmen kabulüne dair verilen 13/11/2017 tarihli kararın davalı vekilinin başvurusu üzerine yapılan itiraz incelemesinde; İtiraz Hakem Heyetince davalı vekilinin itirazının reddine dair verilen 12/01/2018 tarihli kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten dosya incelendi gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili; zorunlu trafik sigortası bulunmayan motorsiklet sürücüsü ile ....plaka sayılı otobüs arasında meydana gelen kazada motorsiklette yolcu olarak bulunan davacının yaralandığını ve % 11 oranında malul kaldığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 5.001,00 TL. sürekli iş göremezlik zararının kaza tarihinden itibaren temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş; ıslah dilekçesiyle taleplerini 78.022,80 TL'ye yükseltmiştir. Davalı vekili; başvuran tarafından sunulan raporun mevzuata uygun olmadığını, müterafik kusur nedeniyle indirim yapılması gerektiğini, usulüne uygun başvuru yapılmadığından faiz talebinin yerinde olmadığını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından; davanın kısmen kabulü ile 58.517,10 TL sürekli iş gücü kaybı tazminatının 17/03/2017 tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; bu karara, davalı vekilinin itirazı üzerine İtiraz Hakem Heyeti tarafından davalının itirazının reddine karar verilmiş hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 1-Dava, trafik kazası sonucu oluşan bedensel zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması hâlinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının doğru biçimde belirlenmesi gereklidir. Söz konusu belirlemenin ise haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Somut olayda; kaza neticesinde davacının maruz kaldığı yaralanmaya ilişkin olarak ... Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 05/01/2017 tarihli rapor ...tarafından benimsenmiş olup bu raporda, davacının kaza nedeniyle oluşan maluliyeti %11 olarak belirlenmiştir. Ne var ki anılan bu raporda kaza tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak maluliyet değerlendirmesinin yapılmadığı, rapor tanzimindeMeslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmelik hükümlerine göre belirleme yapılmadığı görülmektedir. Bu yönüyle, maluliyet oranı tespitine ilişkin bu rapor, hükme esas almaya elverişli olmadığından maluliyetin belirlenmesi konusunda yapılan araştırma yetersizdir. Bu durumda... tarafından; kazayla ilgili eksik kalan tedavi evrakları temin edildikten sonra, yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında ve olay tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 30/03/2013 tarihli Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ölçülerine göre, uzman bilirkişi heyetinden, davacının kaza nedeniyle uğradığı çalışma gücü kaybı bulunup bulunmadığı ve varsa oranı konusunda ayrıntılı, gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınarak (usuli kazanılmış haklar gözetilmek suretiyle) sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. 2-Zararın meydana gelmesinde veya artmasında mağdurun da kusurunun bulunması hâlinde söz konusu olan müterafik kusur Borçlar Kanunu'nun 44. maddesinde (6098 sayılı TBK md. 52) düzenlenmiştir. Mağdurun kusurunun zararın meydana gelmesinde başlıca etken olması halinde zarar verenin sorumluluğunun kalkması söz konusu olabileceği gibi belirtilen kusura göre zarar ve ziyandan indirim yapılmasını da gerektirebilir. Somut olayda her ne kadar itiraz hakem heyeti tarafından davacının kask takmaması hususu değerlendirilmiş ve müterafik kusur bulunmadığı gerekçesi ile indirim yapılmamış ise de, hükme esas alınan 05/01/2017 tarihli Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Maluliyet Raporuna göre davacının % 11 kalıcı maluliyetinin olduğu, yaralanmasının sol bacakta patella kırığı olduğu rapor edilmiştir. Bu durumda, davacının kazalı motosiklete koruyucu ekipman olan dizlik kullanmaksızın bindiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Müterafik kusur indiriminde, her somut olayın özelliğine göre olayın meydana geliş tarzı ve zararın artmasında zarar görenin kusurlu davranışının sonuca etkisi değerlendirilerek uygun oranda bir indirim yapılması gerekmektedir. Buna göre hesaplanan tazminattan Dairemiz uygulamalarına göre 6098 sayılı TBK'nın 52. maddesi gereğince %20 oranında müterafik kusur indirimi yapılması gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi de doğru görülmemiştir. SONUÇ : Yukarıda (1 ve 2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İtiraz Hakem Heyeti kararının BOZULMASINA; dosyanın, hakem dosyasının saklanması kararını veren ... Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 26/10/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page