top of page
  • Yazarın fotoğrafıFatma Süreyya ÖLMEZTOPRAK

DASK binanın dış cephesinde oluşan zarardan da sorumludur.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Esas No: 2014/23926

Karar No: 2017/7135

Karar Tarihi: 22-06-2017


MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı da...ın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ile davalı ... Afet Sigortaları Kurumu vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Davacı vekili, davalı aleyhine icra takibi başlattıklarını, takibin itiraz üzerine durduğunu, müvekkiline ait binanın 30/11/2011-2012 tarihleri arasında sigortalandığını, sigortalı taşınmazın poliçe tarihinden önceki depremlerde hasar görmediğini, ancak sonrasında meydana gelen binlerce artçı sarsıntıyla taşınmazların zarar gördüğünü, davalıya yapılan başvuru sonucunda davalının hasar bedelini eksik ödediğini, müvekkilin bir inşaat mühendisine yaptırdığı harici tespit ve teklife göre müvekkilin zararının 53.287,60 TL olduğunu, buna %2 muafiyet uylunadığında, 6x 115.050,00 TL sigorta bedelinin %2'si 13.608,00 TL muafyet oluştuğunu, bu zarardan tenzil edildiğinden 39.481,60 TL kaldığını ve bundan da davalının davacı müvekkile yaptığı ödeme düşüldüğünden 28.664,60 TL bakiye tazminat alacağı kaldığını, davalı kurumun yaptığı ödemenin ekspertiz raporuyla belirlenen tutarın dahi altında kaldığı, tazminata KDV dahil edilmediğini, ekspertiz raporuyla hasar bedelinin eksik belirlendiğini belirterek itirazın iptaline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili, müvekkil kurumun mevzuattan ve poliçeden kaynaklanan sorumluluğunu tamamıyla yerine getirdiğinden da...ın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, Da...ın kısmen kabulü ile; davalı borçlunun ... 1. İcra Müdürlüğünün 2012/9515 Esas sayılı

dosyasına yapmış olduğu itirazın kısmen iptaline, takibin 15.031,72 TL asıl alacak ve 896,96 TL işlemiş faiz üzerinden devamına, davacı tarafın icra inkar tazminatının alacak likit olmadığından reddine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, zorunlu deprem sigortasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

Somut olayda, davacıya ait zemin + 5 normal kattan oluşan binanın her bir dairesi için (zemin dahil) ... poliçesi düznelendiği, ... ilinde 2011 yılında meydana glen depremlerde davacıya ait dairelerin içinde ve binanın dışında depreme bağlı hasar oluştuğu, fotoğrlarlar, eksper raporu ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan 28.10.2013 tarihli heyet raporunda,

deprem nedeniyle sigortalı dairelerde oluşan zararın zemin kat için kdv dahil 4.558,33 TL, 1 numaralı kat için 6.258,33 TL, 2 numaralı kat çin 6.526,33 TL, 3 numaralı kat için 6.628,33 TL, 4 numaralı kat için 4.808,33 TL ve 5 numaralı için 4.808,33 TL olduğunu, her bir sigortalı daire için için sigorta bedeli olan 115.050,00 TL nin %2'si olan 2.301,00 TL tutarında muafiyet ve her bir daire için ...tarafından yapılan ödemeler tenzil edildiğinde bakiye zararın zemin kat için 1.965,82 TL, 1 numaralı kat için 2.733,42 TL, 2 numaralı kat için 2.733,42 TL, 3 numaralı kat için 2.751,42 TL, 4 numaralı kat için 2.423,82 TL, 5 numaralı kat için 2.423,82 TL olmak üzre toplam 15.031,72 TL olduğu, başvuru tarihi olan 08.02.201 tarihinden takip tarihine kadar işlemiş faiz 896,96 tl olduğu, bu nedenle başlatılan takbe itirazın 15.928,68 TL sine yapılan itirazın haksız olduğunu belirtmişlerdir. Ancak davacı dilekçesinde sadece bina içindeki daireler için değil bina dışında oluşan zarar için de tazminat talep etmiş olup, somut olayda binanın dış cephesinin de deprem nedeniyle zarar gördüğü sabit olup, hükme esas alınan 28.10.2013 tarihli raporda, binanın dış cephesinde (bina duvarları, sıvaları vs) de meydana gelen zarar için bir hesaplama yapılmaması ve mahkemece bu eksik rapora göre karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

3- Somut olayda hasar gören 6 adet (zemin + 5 normal kat) daireye ilikin ayrı ayrı düzenlenen poliçelerde, deprem nedeniyle meydana gelen hasarlarda sigorta bedelinin %2'si oranında muafiyet uygulanacağı öngörülmüştür. Mahkemece; hükme esas alınan 28.10.2013 tarihli heyet raporunda; her bir dairde oluşan hasardan, sigorta bedelinin %2'si oranında ayrı yarı muafiyet tenzili yapılmıştır. Ancak; hükme esas alınan 28.10.2013 taraihli raporda, davacının yaptırdığı 28.02.2012 tarihli eksper raporunda belirlenen hasar rakamları baz alınmış olup, bu baz alınan rakamlar ekpertiz raporunda zaten her bir daire için ayrı ayrı sigorta bedelinin %2'si oranında muafiyet tenzili yapılarak bulunmuş olduğundan; ikinci kez her bir daire için ayrı ayrı muafiyet tenzili yapılarak hazırlanan 28.10.2013 tarihli heyet raporuna göre karar verilmesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü hükmün BOZULMASINA, 587 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi gereğince davalı ... Afet Sigortaları Kurumu (...) harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 22/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page