top of page
  • Yazarın fotoğrafıFatma Süreyya ÖLMEZTOPRAK

BİNANIN AĞIR HASAR GÖRMESİ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİANATA HÜKMEDİLEMEZ


T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2003/1539 Karar No: 2003/6676 Karar Tarihi: 22.05.2003 BİNANIN DEPREMDE AĞIR HASAR GÖRMESİ-MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ


ÖZET: Dava, binanın depremde ağır hasar görüp yıkılması sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın giderimi istemine ilişkindir. Somut olayda, davacılara ait ev zarar görmüşse de bunun deprem sonucu olduğu, depremde de bina yıkılmasa dahi deprem nedeniyle yine bir korkunun olabileceği, bu nedenle arada bir illiyet bağı bulunmadığından manevi tazminat isteminin reddi gerekir. (818 S. K. m. 41, 49)

Davacı Ahmet Kocabaş ve diğerleri tarafından, davalı Celalettin Şimşek aleyhine 16/8/2000 gününde verilen dilekçe ile binanın depremde ağır hasar görmesi ve yıkılması nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 13/11/2002 günlü kararın Yargıtay'ca İncelenmesi davalı Celalettin Şimşek vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir. 2-Diğer temyiz itirazlarına gelince; Dava, binanın depremde ağır hasar görüp yıkılması sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın giderimi istemine ilişkindir. Mahkemece maddi ve manevi tazminat istemleri kısmen kabul edilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar oturdukları dairenin davalı müteahhit tarafından usulüne uygun inşa edilmemesi nedeniyle deprem günü çok zor anlar yaşadıklarını, binanın ağır hasar gördüğünü ve yıkıldığını belirterek manevi tazminat isteminde bulunmuşlardır. Mahkemece, davalının davacıların deprem sonrasında bir anda evsiz ve sokakta kalmalarına neden olduğu, davacı tarafın bu şekilde barınma korunma, mülkiyet haklarından mahrum kaldıkları, büyük sıkıntı çektikleri gerekçesiyle manevi tazminata hükmedilmiştir. Dosya kapsamına göre davacılar olay nedeniyle yaralanmamışlar ve yakınlarından da yaralanan yada ölen olmamıştır. BK.nun 49. maddesi hükümleri gözetildiğinde eşya zararı sonucu kişinin sosyal, fiziki ve kişilik değerlerine saldırı sonucu manevi tazminata hükmedilebilir. Somut olayda, davacılara ait ev zarar görmüşse de bunun deprem sonucu olduğu, depremde de bina yıkılmasa dahi deprem nedeniyle yine bir korkunun olabileceği, bu nedenle arada bir illiyet bağı bulunmadığından manevi tazminat isteminin reddi gerekir. Anılan yön gözetilmeden verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Sonuç: Temyiz olunan kararın (2) nolu bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA,öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın,istek halinde geri verilmesine 22/5/2003 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commenti


bottom of page