top of page
  • Yazarın fotoğrafıFatma Süreyya ÖLMEZTOPRAK

Anayapının güçlendirilmesi zorunlu ise kat malikleri kurulu kararına gerek olmadan güçlendirilebilirT.C. YARGITAY 5. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/6385

Karar No: 2021/11573

Karar Tarihi: 18.10.2021 YARGITAY KARARI

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu toplantısının iptali ile ana taşınmazın güçlendirilmesi hususunda hakimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmün taraflarca istinaf edilmesi üzerine ...Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi 2018/3509 Esas, 2021/763 Karar sayılı ilamı ile davacının istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, davalılar ..., ..., ..., Atila Yazıcı,......, ..., ...,... ..., ... ve ...'in istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, A) Davacının açtığı kat malikleri kurulu kararının iptali davasının kabulüne, kat malikleri kurulu tarafından (29/06/2012 tarihinde, 11/10/2012 tarihinde, 12/01/2013 tarihinde) yapılan toplantılarda alınan KARARLARIN İPTALİNE, B)Davacının açmış olduğu ana taşınmazdaki binanın "Güçlendirilmesi, Güçlendirme Projesinin Yapılması, Yola Bırakılacak Kısmının Terkin Edilmesi, Yöneticiye Yetki Verilmesi" davasının reddine, davacı tarafın sair taleplerinin REDDİNE, C) Davacının sair istinaf taleplerinin REDDİNE, D)Davalılar ..., ..., ..., Atila Yazıcı,......, ..., ...,... ..., ... ve ...'in sair istinaf taleplerinin reddine, karar vermiştir. Hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; kat malikleri, ana taşınmazın bakımını ve mimari durumu ile sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarında ana yapının sağlamlaştırılması zorunlu ve bunun ivedi yapılması gerekli ise kat malikleri kurulu kararına gerek olmadan da güçlendirme çalışmalarının yapılıp giderlerinin kat maliklerinden alınması ilkesi benimsenmiştir. Bu bağlamda her kat maliki, ana taşınmazın güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun bilimsel olarak tespit edilmesi halinde diğer maliklerin rızası olmasa dahi güçlendirmenin yapılmasını kat maliklerinden isteyebileceği ve gerektiğinde buna karşı çıkan kat malikleri aleyhine mahkeme aracılığıyla hazırlattırılacak proje doğrultusunda binanın güçlendirilmesini ve bunun gerektiği masrafların kat maliklerinden tahsili için eda davası açabileceği Yargıtay uygulamalarında kabul edilmektedir. Somut olayda yapılan keşif sonucu dosya arasına alınan bilirkişi raporuna göre davaya konu taşınmazda yapılan bilimsel deney ve testler sonucunda güçlendirmenin mümkün olduğu ve yapılacak güçlendirmenin maliyetinin yeni inşaa maliyetinden daha az olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Yine dosya kapsamı ile davaya konu taşınmaz için verilmiş yıkım kararının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda gerekirse yeniden mahalinde konusunda uzman bir bilirkişi kurulu oluşturularak keşif yapılmak suretiyle dava konusu anataşınmazın statik hesaplarının ve betonarme taşıyıcı elemanlarının kesit, boyut ve demir donatıları ile beton numunesi (karot) deneyleri dikkate alınarak gerekli araştırmalarda yapılıp, 2007 tarihli Deprem Yönetmeliği hükümlerine göre olası bir depreme karşı nasıl ve ne şekilde güçlendirme yapılacağı ve güçlendirme bedeline ilişkin hususlar tam olarak tespit edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının HMK'nın 371. maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA, dosyanın ...Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi'ne GÖNDERİLMESİNE, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 18/10/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page