top of page

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“AYDINLATMA METNİ”) 

Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak; site ziyaretçilerinin,müvekkil ve müvekkil adaylarının kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır. 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi çerçevesinde Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak; dava ve yasal süreç takibi, danışmanlık ve sair hukuki hizmetler hakkında teklif sunulması, danışmanlık sözleşmesi kurulması ve/veya danışmanlık sözleşmesinin ifası kapsamında sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veri(ler)”) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak “Veri Sorumlusu” olarak;  aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak Kişisel Veriler’in işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel Veriler, Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak tarafından; 

* İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hukuk hizmetlerinin sunulması,

* Hukuk büromuz bünyesinde yapılan müvekkil toplantıları, danışmanlık tekliflerinin hazırlanması ve sair hukuki hizmet için sunulan tekliflerin incelenmesi, 

* Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi, 

* Hukuki danışmanlık sözleşmesinin kurulması ve/veya ifası, 

* Müvekkil ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, 

* Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü

* Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,

* Yetkili Mahkeme, İcra Dairesi, kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile işlenebilir. 

 

Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

 

Kişisel Veriler, Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak tarafından başta hukuki danışmanlık, dava ve yasal süreç takibi, hukuki rapor hazırlanması ve sair hukuki hizmet için teklif sunulması ve/veya Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak ile danışmanlık sözleşmesi kurulması ve/veya danışmanlık sözleşmesinin ifası olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak’ın sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.  Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

 

Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak Kişisel Veriler’i sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Veriler’in işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Veriler’i KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir. 

 

Kişisel Veriler’in Aktarılması

 

Kişisel Verileriniz, Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan, hukuki ve mali denetimleri amacıyla iş ortaklarına, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. Kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.

 

Veri Sahibinin Hakları 

 

T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir. 

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

* Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,

* KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

*

Veri Sahibinin Başvurusu 

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi olmeztoprakweb@gmail.com elektronik posta adresinden yazılı olarak iletebilirsiniz.

bottom of page